Clublied

Wijze: Nancy Whiskey, Dubliners

Refr.
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út Den Haach,
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út Den Haach.

De Earrebarre is ús klupke
It Westbroekpark ús fêste stee
Wy bin waarachtich gek fan keatsen,
Mar net fan de kankâhbee

Refr.

Flokke, raze, prate, sjonge,
Doch wy yn ús Fryske taal
Mar hâld ús toch mar yn ‘e gaten
Wy tinke ynternasjonaal

Refr.

Yn ús giel en griene kleuren
Binne wy der altyd by
Wy kin de striid net altyd winne,
Mar de neisit winne wy!

Refr.

De klup is no de allerjongste
En wy bin noch net sa grut
Mar no’t de froulje ek yn spier gean
Groeit alles aansens tige hurd!

Refr.
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út den Haach,
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út Den Haach.

Wijze: Nancy Whiskey, Dubliners

Refr.
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út Den Haach,
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út Den Haach.

De Earrebarre is ús klupke
It Westbroekpark ús fêste stee
Wy bin waarachtich gek fan keatsen,
Mar net fan de kankâhbee

Refr.

Flokke, raze, prate, sjonge,
Doch wy yn ús Fryske taal
Mar hâld ús toch mar yn ‘e gaten
Wy tinke ynternasjonaal

Refr.

Yn ús giel en griene kleuren
Binne wy der altyd by
Wy kin de striid net altyd winne,
Mar de neisit winne wy!

Refr.

De klup is no de allerjongste
En wy bin noch net sa grut
Mar no’t de froulje ek yn spier gean
Groeit alles aansens tige hurd!

Refr.
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út den Haach,
Earrebarre, Earrebarre,
Earrebarre út Den Haach.

It paad werom